fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ เบอร์โทรศัพท์และข้อมูลทางธุรกรรม เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับการติดตามข้อมูลการจองของผู้ใช้ที่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ หรืออาจระบุตัวผู้ใช้บริการได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ทั้งนี้ผู้ให้บริการคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นหลัก

ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการ ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
reservation@joshhotel.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 096-605-8706

Mr.Josh Chill&Grill x Nue Riverest
บริษัท เซ็ท ทูไรส์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
19/2 ซอยอารีย์ 4 (ฝั่งเหนือ) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ (02-1024999)

Josh Hotel Promotion

By continuing to use our site you consent to the use of cookies as described in our privacy policy.​